PRZEKAZANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W SERWISIE FIRMY SERWISKOMPUTEROWYGDANSK.PL JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

§1. Znaczenie pojęć

1.1. Zleceniodawca – osoba fizyczna lub firma zlecająca naprawę w serwisie firmy
1.2. Zleceniobiorca – firma realizująca zlecenia serwisowe dla osób fizycznych czy firm
1.3. Zlecenie naprawy – dokument potwierdzający przyjęcie sprzętu elektronicznego do serwisu
1.4. Spedytor – firma kurierska, z którą serwis ma podpisaną umowę partnerską
1.5. Serwis – jednostka organizacyjna firmy SERWISKOMPUTEROWYGDANSK.PL odpowiedzialna za serwisowanie sprzętu komputerowego

§2. Postanowienia ogólne

2.1. Poniższe postanowienia obowiązują w stosunkach pomiędzy Zleceniodawcą a SERWISKOMPUTEROWYGDANSK.PL (zwanym dalej „Zleceniobiorcą”) w zakresie świadczonych przez Zleceniobiorcę usług serwisowych sprzętu komputerowego. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez Zleceniobiorcę pisemnego bądź elektronicznego zlecenia naprawy. Wszelkie odstępstwa i/lub dodatkowe warunki będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia na piśmie bądź w formie wiadomości elektronicznej.

2.2. Po przyjęciu do naprawy Zleceniobiorca wręczy bądź prześle drogą elektroniczną Zleceniodawcy kopię zlecenia naprawy. W przypadku doręczenia sprzętu za pośrednictwem spedytora niezbędne jest umieszczenie na opakowaniu nr zlecenia naprawy w widocznym miejscu oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu. Wysyłka jest możliwa tylko i wyłącznie po przydzieleniu numeru zlecenia naprawy wygenerowanego przez Zleceniodawcę. Za uszkodzenia sprzętu podczas transportu do serwisu odpowiada klient. Tylko starannie zapakowana i zabezpieczona paczka jest gwarancją, że sprzęt przekazany do naprawy dotrze w nienaruszonym stanie.

2.3. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie o naruszeniu przesyłki lub uszkodzeniu w czasie transportu, sugerujemy zastosowanie się do poniższej procedury.
2.3.1. Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody
2.3.2. Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki. W mailu należy wpisać numer listu przewozowego. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.

2.4. Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru sprzętu w terminie wskazanym przez Zleceniobiorcę osobiście lub przez osobę upoważnioną. Kopia zlecenia naprawy uprawnia każdą osobę do odebrania serwisowanego sprzętu w imieniu Zleceniodawcy. W przypadku , gdy niemożliwe będzie okazanie zlecenia naprawy przez Zleceniodawcę konieczne będzie okazanie przy odbiorze dowodu osobistego oraz podpisanie protokołu naprawy z upoważnienia Zleceniodawcy.

2.5. Warunkiem wydania sprzętu jest pokwitowanie dotyczące odbioru sprzętu elektronicznego. Pokwitowanie następuje przez złożenie podpisu osoby odbierającej na formularzu protokołu naprawy. Osoba odbierająca sprzęt otrzymuję kopię protokołu naprawy. Zwrot sprzętu za pośrednictwem spedytora odbywa się wyłącznie na adres podany w formularzu zlecenia naprawy.

2.6. W przypadku nieodebrania sprzętu przez Zleceniodawcę we wskazanym terminie wskazanym na piśmie czy wiadomością e-mail, Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami magazynowania sprzętu w kwocie 10 PLN/dzień. W przypadku, gdy sprzęt nie zostanie odebrany przez 45 dni przez Zleceniodawcę ulega on przepadkowi i jest uznany jako porzucony przez właściciela. Regulacje te określa art. 180 Kodeksu Cywilnego oraz na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego Zleceniobiorca nabywa sprzęt przez jego objęcie w posiadanie samoistne.

2.7. Zleceniodawca ma prawo dokonać sprawdzenia jakości wykonanej usługi serwisowej przy odbiorze. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia Zleceniodawcy sprawdzenia czy usterka została usunięta. Zleceniodawca, który nie dokona sprawdzenia czy usterka została usunięta przy odbiorze ma prawo w ciągu 7 dni od daty odebrania sprzętu zgłosić wadliwe działanie sprzętu. Po tym terminie nie przysługuje Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy żadne roszczenie w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu.

2.8. Zleceniodawca ma prawo do nie wydawania sprzętu do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie usługi oraz innych kwot należnych Zleceniobiorcy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zleceniodawca zastrzega sobie przyjmowanie sprzętu do serwisu od Zleceniodawców, którzy zalegają z płatnościami.

§3. Naprawy gwarancyjne

3.1. W ramach napraw gwarancyjnych Zleceniobiorca realizuje naprawy wyłącznie sprzętu, który posiada gwarancję wystawioną przez Zleceniobiorcę.

3.2. Zleceniodawca w ramach naprawy gwarancyjnej dostarczy sprzęt, który będzie przedmiotem naprawy do Zleceniobiorcy. Sprzęt może zostać dostarczony osobiście do siedziby firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub wysłania ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt Zleceniobiorcy.

3.3. Okres obowiązywania gwarancji Zleceniobiorcy podawany jest na fakturze zakupowej.

3.4. Naprawy gwarancyjne podejmowane są w ciągu dwóch dni od daty rozpoczęcia sprzętu do siedziby firmy. W przypadku przesyłek kurierskich za datę doręczenia sprzętu uznaje się datę doręczenia przez kuriera. w przypadku sprzętu, który został pozbawiony wad wysyłka do Zleceniodawcy odbywa się na koszt Zleceniobiorcy.

3.5. Kwestie dotyczące napraw gwarancyjnych nie ujęte w niniejszym regulaminie regulowane są przez gwarancję producentów urządzeń czy podzespołów.

§4. Naprawy pogwarancyjne

4.1. W ramach napraw pogwarancyjnych Zleceniobiorca realizuje naprawy sprzętu elektronicznego nieobjętego gwarancją producenta., którego produkcja została zakończona a podzespoły są dostępne w sprzedaży krajowej bądź zagranicznej.

4.2. Zleceniodawca w ramach naprawy pogwarancyjnej dostarczy sprzęt, który będzie przedmiotem naprawy do Zleceniobiorcy. Sprzęt może zostać dostarczony osobiście do siedziby firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub wysłania ubezpieczoną przesyłką kurierską na własny koszt.

4.3. Zleceniodawca może odmówić przyjęcia sprzętu, którego gwarancja producenta minęła do naprawy pogwarancyjnej bez podawania przyczyny.

4.4. Naprawa serwisowa płatna podejmowana jest w ciągu dwóch dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu. Czas zrealizowania naprawy serwisowej uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych w sprzedaży krajowej lub zagranicznej.

4.5. Podczas wykonywania czynności serwisowych dla napraw pogwarancyjnych może dojść do sytuacji, w której kwota podana Zleceniobiorcy przewyższa tą, która została podana Zleceniodawcy. Informacja o dodatkowych kosztach jest wysyłana listownie lub poprzez wiadomość e-mail do Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca ma prawo odmówić zapłaty dodatkowych środków pieniężnych za wykonaną usługę, wówczas sprzęt zostaje przekazany lub odesłany do klienta za pośrednictwem spedytora na jego koszt.

4.6. Zleceniobiorca nie zwraca wymienionych części zamiennych.

4.7. Zleceniobiorca ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W przypadku przekazania sprzętu osobom trzecim do realizacji naprawy serwisowej Zleceniobiorca obciąża wszelkimi kosztami Zleceniodawcę. W koszt taki należy zaliczyć obsługę logistyczną oraz czynności związane z wykonaniem usługi.

4.8. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonaną pracę, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie https://serwiskomputerowygdansk.pl/cennik/ oraz za użyte w ramach wykonywania umowy części zamienne i materiały eksploatacyjne według cennika serwisowego producenta lub zgodnie z przedstawionymi kosztorysami. Zapłata nastąpi w terminie wskazanym w fakturze wystawionej przez Zleceniobiorcę w formie gotówki lub na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. W przypadku usług świadczonych u Zleceniobiorcy zapłata nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego przez serwisanta w formie gotówki lub przelewem na konto bankowe. Faktura zostanie wysłana na email po zaksięgowaniu wpłaty na konto Zleceniobiorcy.

4.9. W przypadku naprawionego sprzętu wysłanego do Zleceniodawcy spedytorem koszt transportu ponosi Zleceniodawca.

4.10. Gwarancja na wykonaną usługę znajduje się w przedziale od trzech do dwunastu miesięcy w zależności od specyfiki przeprowadzonej naprawy. Naprawy serwisowe sprzętu, który został zalany udzielana jest wyłącznie miesięczna gwarancja.

§5. Zakres odpowiedzialności serwisu SERWISKOMPUTEROWYGDANSK.PL

5.1. Zleceniobiorca nie odpowiada za uszkodzenia lub utratę danych znajdujących się na dysku twardym i innych nośnikach. Zleceniodawca jest zobowiązany do przechowywania danych zawartych na przedmiotach serwisowych w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, w szczególności poprzez tworzenie ich kopii zapasowych.

5.2. Serwis zastrzega sobie zwrócenie sprzętu Zleceniobiorcy bez wykonania naprawy ze względu na brak oryginalnych części lub zamienników na rynku krajowym lub zagranicznym oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

5.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność systemu operacyjnego ani żadnych innych aplikacji mających płatny model licencjonowania będących zainstalowanych na sprzęcie komputerowym powierzonym do naprawy.

5.4. W ramach odpowiedzialności za wykonaną usługę Zleceniobiorca stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu przez nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

5.5. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających będzie skutkowało utratą gwarancji udzielonej przez Zleceniobiorcę.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

6.2. Zleceniodawca przekazując sprzęt komputerowy do serwisu SERWISKOMPUTEROWYGDANSK.PL jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddanie urządzeń oznacza dobrowolną akceptację powyższego regulaminu.


W razie pytań proszę o kontakt.
Kamil: 516 22 34 35
biuro@serwiskomputerowygdansk.pl


SERWISKOMPUTEROWYGDANSK.PL | Tel: 516 22 34 35 | GG: 1793048 | biuro@serwiskomputerowygdansk.pl | NIP: 584 248 37 05